اصدارات عام Issues of Year 1958
اصدارات مصرف سوريا المركزي CENTRAL BANK OF SYRIA
ONE POUND
FIVE POUNDS
TEN BOUNDS
 
TWENTY FIVE POUNDS
FIFTY POUNDS
ONE HUNDRED POUNDS
FIVE HUNDRED POUNDS